Gốc > Bài viết > Chi bộ Đảng >

Hoc tap lam theo tam guong dao duc HCM

         HUYỆN UỶ QUỲ HỢP                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP

                           *

 Số    20 - KH/CB                                       Quỳ Hợp, ngày 31  tháng 10  năm 2011

            

                                     

KẾ HOẠCH

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính  trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

------------------------------------------------

 

Căn cứ Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 19- KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Kế hoạch số 17- KH/HU ngày 06/10/2011của BTV Huyện ủy Quỳ Hợp; Kế hoạch  số 1939/KH-SGD&ĐT ngày 11/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chi bộ, BGH trường THPT Quỳ Hợp ban hành kế hoạch thực hiện  đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường như sau:

I/  Mục đích yêu cầu

  1. 1.      Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường; làm cho mỗi đảng viên, cán bộ , giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức nhà giáo, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX và nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIX.

  1. 2.      Yêu cầu

Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX và nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIX, coi đây là giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện nghiêm túc các nội dung được xác định trong chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/9/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, kế hoạch số 17- KH/HU ngày 06/10/2011của BTV Huyện ủy Quỳ Hợp; kế hoạch  số 1939/KH-SGD&ĐT ngày 11/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đặc điểm của  nhà trường để cụ thể hóa các quy định chung, phù hợp với thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngànhvà của đơn vị; bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tập thể, cá nhân, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác có hiệu quả thiết thực.

Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS và ban đại diện cha mẹ học sinh. Kết hợp giữa “xây” và “chống”. Kết hợp tổ chức học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Vận động, tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viện và học sinh tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng.

II/ Nội dung các công việc chủ yếu

1, Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ văn phòng tổ chức quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các tổ.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên quán triệt tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cho thành viên của tổ chức mình.

Ban Thông tin tuyên truyền, Ban Giám Hiệu nhà trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về tinh thần chỉ thị trong các giờ sinh hoạt tập trung đầu tuần.

Công tác quán triệt , triển khai  xong trong tháng 11/2011

2, Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương  và của nhà trường trong giai đoạn hiện nay

Trong khi chưa có hướng dẫn mới, tiếp tục thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng trên cơ sở những quy định về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

3, Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu của cơ quan đơn vị

Trong khi chưa có hướng dẫn mới, tiếp tục thực hiện theo công văn số 2386-CV/TU ngày 25/11/2009 của Ban thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa nội dung công văn số 271-CV/TW ngày 24/9/2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4, Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động của nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đaị hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX và nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIX, giải quyết những vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đơn vị

Chi bộ bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn nhiệm kỳ.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, các tổ, tổ Đảng, công đonà và Đoàn Thanh niên.

Xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống , tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết một số vấn đề về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong đơn vị để có kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.

 

5, Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy và học tập các nội dung về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện việc đưa các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào hoạt động giảng dạy và học tập theo kế hoạch của cấp trên.

6, Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giao cho Đoàn Thanh niên tiếp tục phát động  phong trào Thanh niên làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thanh niên làm theo lời Bác trong đoàn viên thanh niên giáo viên và học sinh nhà trường;

Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, tạo phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian: trong quý IV/2011 xây dựng xong kế hoạch.

7, Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết sáu tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Công tác sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm thực hiện theo kế hoạch của cấp trên.

- Trên cơ sở  đánh giá những nội dung đã đạt được và chưa đạt được trong việc thực hiện nội dung đăng ký “làm theo” từ 2009 đến 2011 để bổ sung nội dung đăng ký mới, đưa ra tổ Đảng góp ý trong tháng 11/2011 và đưa ra Chi bộ góp ý trong Hội nghị kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2011.

- Các đồng chí tổ trưởng các tổ Đảng chịu trách nhiệm triển khai và giám sát, theo dõi kết quả thực hiện của tổ viên, kiểm định chất lượng hồ sơ ( các bản kiểm điểm, bản đăng ký...) trước khi nạp cho Chi bộ

8, Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

Căn cứ kế hoạch  của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch phù hợp.

III. Tổ chức thực hiện

- Thành lập tổ giúp việc cho BCH chi bộ về việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Sau khi quán triệt các nội dung của kế hoạch, các tổ Đảng tổ chức triển khai thực hiện từ tổ.

- Các nội dung khác, thực hiện theo kế hoạch của cấp trên.

 

Nơi nhận:                                                                     T/M. BCH CHI BỘ :

          - Chi bộ.                                                                  BÍ THƯ :

             - Các tổ Đảng, Công đoàn, Đoàn TN

             - Lưu VT                                                                      (Đã ký)

- Niêm yết

 

 

                                                                                      Nguyễn Đình Thông

 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Văn Thưởng @ 16:47 05/04/2012
Số lượt xem: 811
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến